Co zrobić, jeśli coś się stało z nieruchomością lub wyposażeniem?

  • Zaktualizowano

Eksperci Rendin zalecają, aby wynajmujący odwiedził wynajmowany lokal na miesiąc (najpóźniej na tydzień) przed końcem umowy, aby obejrzeć lokal z lokatorem, co pozwoli zauważyć i w razie potrzeby usunąć ewentualne niedociągnięcia. W takim przypadku najemca będzie miał czas potrzebne naprawy. Jeśli przy odbiorze wynajmowanego domu wynajmujący odkryje jakiekolwiek nieuregulowane braki, za które najemca jest prawnie odpowiedzialny, prosimy wynajmującego o postępowanie w następujący sposób:

  1. Wynajmowany lokal należy obejrzeć w momencie zwrotu, a w aplikacji Rendin należy wypełnić protokół zdawczo - odbiorczy. Jeśli z jakiegokolwiek powodu właściciel nie może tego zrobić, prosimy wysłać wiadomość e-mail zarówno do lokatora, jak i do zespołu obsługi klienta Rendin z krótkim opisem / podsumowaniem stanu nieruchomości po oględzinach, wraz z odpowiednimi zdjęciami.
  2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek usterek, rolą wynajmującego jest ocena rozmiaru szkód z uwzględnieniem naturalnego zużycia. W razie potrzeby wynajmujący powinien zaangażować eksperta w tej dziedzinie, aby pomógł ustalić kwotę roszczenia.
    Jeśli nie można oszacować wartości szkód: wynajmujący musi poprosić o wycenę naprawy lub poszukać podobnych przedmiotów / niezbędnych materiałów budowlanych w rozsądnym przedziale cenowym, pozwalającym na przywrócenie prawidłowego stanu nieruchomości.
  3. Po ustaleniu ostatecznej wysokości szkody, wynajmujący musi zgłosić roszczenie bezpośrednio do najemcy i wyznaczyć dodatkowy termin zapłaty (co najmniej 14 dni).
  4. Załóżmy, że pomimo dodatkowego terminu najemca nie spłaca długu. W takim przypadku Rendin inicjuje sprawę roszczeniową i pokrywa stratę wynajmującego a przeciwko lokatorowi zostanie wszczęte postępowanie regresowe. Rendin ustala wypłatę wobec właściciela na podstawie dostarczonych przez niego dowodów. Pod uwagę brane są następujące dowody: zdjęcia zrobione do protokołu zdawczo - odbiorczego przy zwrocie wynajmowanego domu, wyceny napraw, faktury i inne dokumenty.

Uwaga 1: Jeżeli wynajmujący odkryje szkody w nieruchomości po wygaśnięciu umowy i po sporządzeniu protokołu zdawczo - odbiorczego, które są winą najemcy i nie mogły zostać wykryte podczas normalnej inspekcji, a wynajmujący chce ubiegać się o pokrycie napraw od lokatora, wówczas musi jak najszybciej poinformować najemcę. Niezastosowanie się do tego pozbawi wynajmującego praw do naprawienia / pokrycia zniszczeń.

Uwaga 2: Jeśli uszkodzenie wynajmowanej nieruchomości nosi znamiona wypadku / zdarzenia losowego, w pierwszej kolejności należy skontaktować się z ubezpieczycielem lokalu.