Pomoc Działu prawnego, Działu sprzedaży oraz Działu wsparcia klienta Rendin

 • Zaktualizowano

1. Pomoc Działu sprzedaży i Działu wsparcia klienta przed oraz w trakcie najmu

 

Na stronie https://rendin.pl/contact użytkownicy znajdą numer telefonu do Działu wsparcia klienta, adres e-mail, formularz kontaktowy oraz dymek czatu. 
 
W zakres usługi Rendin wchodzi:
 • Weryfikacja wiarygodności finansowej najemców (sprawdzenie w bazie dłużników ERIF i w razie potrzeby kontrola manualna).
 • Odpowiedzi na zapytania prawno-techniczne dotyczące warunków zawarcia umowy najmu (np. czy można zawrzeć umowę z cudzoziemcem i na jakich warunkach).
 • Pomoc techniczna w przygotowaniu i umieszczeniu ogłoszeń najmu w Wirtualnym Asystencie.
 • Pomoc techniczna i doradztwo w tworzeniu i podpisywaniu umowy najmu za pośrednictwem Autenti.
 • Pomoc i wskazówki w sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego mieszkania.
 • Zapewnienie procedur i wytycznych wynikających z zawartej umowy najmu.
 • Wyjaśnienie warunków umowy najmu oraz innych dokumentów i procedur Rendin.
 • Wyjaśnienie procedury wypłaty kwoty poręczenia z tytułu poręczenia.
 • Udzielanie odpowiedzi odnośnie wymagań umowy najmu, konsekwencji niedotrzymania jej warunków w kontekście ochrony Rendin (gwarancja z tytułu poręczenia).
 • Doradztwo w zakresie aneksowania umowy najmu lub stworzenia treści rozliczenia do umowy najmu.
Wyłączone z usługi jest:
 • Udzielanie porad prawnych na rzecz użytkowników platformy niebędących stroną czynnej umowy najmu lub w zakresie niezwiązanym z zawartą umową najmu, lub umową najmu, którą strony dopiero zamierzają zawrzeć na platformie Rendin.
 • Tworzenie profili użytkowników.
 • Tworzenie ogłoszeń wynajmu w Wirtualnym Asystencie.
 • Wypełnianie w imieniu użytkowników wzorów umów najmu oraz protokołów zdawczo-odbiorczych.
Aby skontaktować się z Działem Prawnym przed lub w trakcie trwania najmu, lub na jakimkolwiek innym dalszym etapie, użytkownicy kontaktują się z Działem obsługi klienta lub Działem sprzedaży. Jeśli sprawa wymagać będzie szczegółowej interpretacji przepisów, skonsultują oni zapytanie z Działem prawnym i udzielą informacji zwrotnej użytkownikowi.
 
Jeśli sprawa jest bardziej skomplikowana, wymaga indywidualnego podejścia lub bezpośredniej rozmowy z użytkownikiem, Dział prawny przejmuje sprawę do samodzielnego prowadzenia.
 

2. Wsparcie Departamentu prawnego przed oraz w trakcie najmu

 
W zakres usługi Rendin wchodzi:
 • Wyjaśnienie i interpretacja dokumentów prawnych Rendin, m.in. umowy najmu, umowy poręczenia, Regulaminu Usług Rendin, itp.
 • Doradztwo w zakresie treści dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy najmu (np. oświadczenia ze wskazaniem lokalu, do którego najemca wyprowadzi się w przypadku eksmisji, treść zawiadomienia urzędu skarbowego o zawarciu umowy najmu okazjonalnego itp.).
 • Doradztwo w sprawach reprezentacji i upoważnień w zakresie zawarcia umowy najmu
 • Wykładnia prawa powszechnie obowiązującego w zakresie zdarzeń związanych z zawieraną za pośrednictwem platformy Rendin umową najmu.
 • Doradztwo w zakresie aneksowania umowy najmu lub tworzenia treści porozumień do umowy najmu.
 
Wyłączone z usługi jest:
 • Udzielanie porad prawnych na rzecz użytkowników platformy niebędących stroną czynnej umowy najmu lub w zakresie niezwiązanym z zawartą umową najmu, lub umową najmu, którą strony dopiero zamierzają zawrzeć na platformie Rendin.

 

3. Pomoc Działu wsparcia klienta na etapie rozwiązywania problemów i mediacji

 
W zakres usługi Rendin wchodzi:
 • Doradzanie stronom i proponowanie możliwych scenariuszy rozwiązań, w tym łagodzenie konfliktów, informowanie o prawach i obowiązkach każdej ze stron umowy najmu.
 • Wskazanie odpowiednich wzorów dokumentów na platformie Rendin (np. wezwania do zapłaty).
 • Zapewnienie ogólnych wskazówek dotyczących wypełniania wzorów dokumentów.
 
Wyłączone z usługi jest:
 • Wypełnianie wzorów dokumentów dla stron umowy najmu.
 • Pośrednictwo w wymianie dokumentów między stronami (np. wysyłanie lokatorowi wezwań w imieniu wynajmującego)
 

4. Analizy i opinie prawne w zakresie rozwiązywanie problemów oraz mediacje

 
W zakres usługi Rendin wchodzi:
 • Doradzanie stronom i proponowanie możliwych rozwiązań, w tym łagodzenie konfliktów oraz informowanie o prawach i obowiązkach każdej ze stron umowy najmu.
 

5. Pomoc prawna w przygotowaniu wszelkiego rodzaju wezwań i upomnień

 
W zakres usługi Rendin wchodzi:
 • Przygotowywanie wzorów wezwań i upomnień w zakresie spraw, dla których nie utworzono szablonów i które są dostępne w serwisie Rendin.
 
Wyłączone z usługi jest:
 • Wypełnianie wzorów wezwań i upomnień brakującymi danymi, które powinien podać wynajmujący (np. ostateczna kwota roszczenia, nazwa dokumentu potwierdzającego roszczenie, itp.), jeżeli dane te nie zostaną przekazane Rendin.
 • Przesyłanie dokumentów pomiędzy stronami (np. wysyłanie lokatorowi wezwań do zapłaty w imieniu wynajmującego).
 
 

6. Pomoc prawna w procesie rozwiązania umowy najmu - weryfikacja, dokumenty i doradztwo 

 
W zakres usługi Rendin wchodzi:
 • Rozstrzyganie, czy na podstawie przedstawionych przez stronę dowodów, dokumentów oraz informacji, umowa najmu może zostać skutecznie rozwiązana przed upływem terminu jej wygaśnięcia z powodu naruszenia jej przez drugą stronę
 • Przygotowanie wzoru wypowiedzenia lub wskazanie odpowiedniego wzoru wypowiedzenia na platformie Rendin (jeśli jest on dostępny online).
 • Informowanie o skutkach niewypowiedzenia umowy najmu w kontekście warunków ochrony Rendin (Regulaminu Usług Rendin).
 
Wyłączone z usługi jest:
 • Wypełnianie wzoru wypowiedzenia danymi, które powinien podać wynajmujący (np. dokładne wskazanie godziny protokolarnego zwrotu lokalu), jeżeli dane te nie zostaną przekazane Rendin.
 • Przesyłanie dokumentów pomiędzy stronami (np. wysyłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy najmu).
 

7. Obsługa procesu eksmisyjnego dla najmu okazjonalnego i instytucjonalnego

 
W zakres usługi Rendin wchodzi:
 • Przygotowanie wzoru wezwania do opuszczenia lokalu mieszkalnego wraz z pouczeniem o dalszych krokach prawnych.
 • Przygotowanie treści wniosku o nadanie klauzuli wykonalności poświadczonemu notarialnie oświadczeniu najemcy o poddaniu się egzekucji do sądu wraz ze szczegółową informacją, jak złożyć wniosek.
 • Przygotowanie wniosku do komornika o eksmisję lokatora wraz ze szczegółową informacją, jak złożyć wniosek.
 • Koordynacja procesu eksmisji i kontakt z komornikiem oraz wymiana korespondencji - na wniosek wynajmującego, po udzieleniu pełnomocnictwa i opłaceniu opłaty skarbowej.
 
Wyłączone z usługi jest:
 • Wysyłanie wniosku o nadanie klauzuli do sądu lub wniosku do komornika w imieniu wynajmującego.
 

8. Wytyczne i porady dotyczące procesu eksmisji dla zwykłych umów najmu

 
W zakres usługi Rendin wchodzi:
 • Ogólne doradztwo w zakresie niezbędnych czynności prawnych, jakie należy podjąć przed sądem i komornikiem w celu eksmisji lokatora.
 • Przygotowanie wzoru wezwania do opuszczenia lokalu wraz z pouczeniem o dalszych krokach prawnych (skierowaniu sprawy do sądu i komornika).
 
Wyłączone z usługi jest:
 • Przygotowanie pozwu o eksmisję, lub reprezentowanie wynajmującego w postępowaniu sądowym lub komorniczym.