Podnoszenie czynszu

  • Zaktualizowano

Ustawa o ochronie praw lokatorów stanowi, że wynajmujący ma prawo podnosić czynsz raz na sześć miesięcy. Musi tu jednak pamiętać o pewnych obowiązkach:

  • Art. 8a. 1. Ustawy mówi, że właściciel może podwyższyć czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu, wypowiadając jego dotychczasową wysokość, najpóźniej na koniec miesiąca kalendarzowego.
  • Obowiązuje trzymiesięczny termin wypowiedzenia wysokości czynszu, chyba że strony w umowie ustalą termin dłuższy;
  • Wypowiedzenie musi być dokonane na piśmie pod rygorem nieważności.

Szczegóły znajdziesz w artykyula na naszym blogu.