Czym jest najem okazjonalny lokalu?

 • Zaktualizowano

Umowa najmu okazjonalnego to najbezpieczniejszy instrument w polskim prawie wynajmu, gwarantujący i egzekucję należności i eksmisję lokatora.

Umowa ta musi spełniać warunki:

 • lokal przeznaczony na cele mieszkaniowe;
 • właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania mieszkań;
 • zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

Zawiera w szczególności:

 • wskazanie przez lokatora lokalu zastępczego do którego wyprowadzi się po zakończeniu umowy;
 • oświadczenie właściciela w.w. lokalu, że przyjmie lokatora pod swój dach;
 • oświadczenie lokatora o dobrowolnym poddaniu się egzekucji zawierane w formie aktu notarialnego.

  Warunki te gwarantują skuteczne przeprowadzenie eksmisji lokatora. Nie potrzeba tu prowadzić rozprawy sądowej, wystarczy złożyć w sądzie wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, który sąd wystawia jedynie sprawdzając ważność umowy. Uzyskanie klauzuli wykonalności umożliwia natychmiastowe wszczęcie eksmisji przez komornika

  Umowę najmu okazjonalnego należy zgłosić do właściwego Urzędu Skarbowego w terminie 14 dni od kiedy umowa zaczyna obowiązywać, pod rygorem nieważności.
  Najem okazjonalny regulują przepisy 19a – 19e. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego