Czy mogę podpisać umowę najmu okazjonalnego z obywatelem Ukrainy?

  • Zaktualizowano

Tak, można podpisać umowę najmu okazjonalnego z obywatelem Ukrainy.

Co więcej, uchodźcy z Ukrainy*, którzy przybyli do Polski 24 lutego 2022 lub później, w związku z działaniami wojennymi na terytorium ich kraju, nie muszą podawać adresu lokalu, do którego się przeprowadzą na wypadek ewentualnej eksmisji.

W sytuacji, gdyby konieczne było wszczęcie procesu eksmisji musi, takiego najemcę można eksmitować poza wynajmowaną nieruchomość bez zatwierdzenia lokalu zastępczego.

 

Podpisanie umowy i aktu notarialnego

Mimo, że lokator obywatelstwa ukraińskiego nie musi podawać adresu, do którego się przeniesie w przypadku eksmisji, to i tak wymagany jest akt notarialny. U notariusza najemca podpisuje oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się eksmisji.

Przegląd głównych kroków:

  • Pierwsze podpisanie umowy odbywa się cyfrowo za pośrednictwem Autenti. Wynajmujący i lokator otrzymają instrukcje w wiadomości e-mail.
  • Drugim etapem jest finalne podpisanie. Umowę należy wydrukować w dwóch egzemplarzach, a obie strony muszą podpisać ją odręcznie. Pamiętaj również o dodaniu daty podpisania.
  • Notariuszowi należy przedstawić własnoręcznie podpisaną umowę. Najemca na pewno musi być obecny. Chociaż obecność wynajmującego jest opcjonalna, zalecamy, aby był on również na miejscu.
  • Na podstawie własnoręcznie podpisanej umowy notariusz sporządza oświadczenie – poddanie się dobrowolnej eksmisji – które najemca musi podpisać.
  • Notarialnie potwierdzone dobrowolne poddanie się egzekucji musi być dostarczone Wynajmującemu przed wydaniem lokalu.

PESEL lokatora jest konieczny

Cudzoziemcy mogą nie posiadać numeru PESEL, ale każdy najemca podpisujący umowę na platformie Rendin musi najpierw zostać zweryfikowany, co wymaga podania numeru PESEL.

Jeśli najemca posiadający numer PESEL przejdzie weryfikację, może podpisać umowę najmu okazjonalnego z poręczycielem Rendin.

Jeśli potencjalny najemca, któremu chcesz wynająć nieruchomość, nie posiada numeru PESEL, może go uzyskać. Więcej informacji znajdziesz tutaj.


*Wg Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa art. 69, wyłączenie to dotyczy obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, tj. Od 24 lutego 2022. Ustawa obowiązuje do odwołania.

Każdy, kto podpisze umowę najmu okazjonalnego z ochroną Rendin, musi podać adres, pod który się przeprowadza w przypadku eksmisji. Tylko obywatele Ukrainy są wyłączeni z tego wymogu przez wspomnianą wyżej ustawę.