Zakończenie i wypowiedzenie umowy najmu

  • Zaktualizowano
  1. Umowa kończy się zgodnie z zawartą w niej datą.
  2. Strony mogą zakończyć umowę najmu za porozumieniem. Umowy najmu w Rendin zawierane są tylko na czas oznaczony i nie ma w nich zapisów o terminach wypowiedzenia.
  3. Zarówno wynajmujący, jak i lokator mają prawo zakończyć umowę przed czasem, jeżeli jedna ze stron naruszy zapisy umowy lub ogólnie obowiązujące prawo dotyczące poprawnego wykonania umowy najmu.

Dokładne warunki zakończenia umowy są wymienione w pkt. 7 Ogólnych Warunków Umowy Najmu Rendin, które dostępne są tutaj.